hei to

This is from the Kata Kukishinden Ryu Ninjutsu Dakentaijutsu Shirabe Moguri gata

This is from the Ryu Ha Kukishinden Ryu Ninjutsu

Keep your friends close and your enemies closer.