Gyokko Ryu Ninjutsu Kosshijutsu Tai hen jutsu

hira no kamae

ichi monji no kamae

Ju monji no kamae

 

Back

We were all born originals - do not let us die copies.