Gyokko Ryu Ninjutsu Kosshijutsu Jo ryaku no maki

koku

renyo

danshu

danshi

saka nagare

keo

hanebi

keto

yubi kudaki

ketsu myaku

sakketsu

tei ken

 

Back

You cannot describe a flavor without first tasting of its fruit.