Gyokko Ryu Ninjutsu Kosshijutsu Chu ryaku no maki

Hosen

seito

dashin

korai

hane tsurube

shien

hou raku

shun u

 

Back

Patience in a moment of anger will save a hundred days of sorrow.