gokuraku otoshi ude ori

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Jutaijutsu Shoden

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

Ten thousand rivers flow into the sea; the sea is never full.