echigo kuzushi

This is from the Kata Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu Tai no kata

This is from the Ryu Ha Takagi Yoshin Ryu Ninjutsu

Ninjutsu is like life!