Downloads - Shinobi Kai Student resources.

Essence of Ninjutsu

Etiquette

Gyokko Ryu Ninjutsu Ken

Gyokko Ryu Ninjutsu Sanpo Gassho

Gyokko ryu Ukemi

Kamae of the Ninja

Kodachi

Kokoro

Koto Kyusho

NinjaNotes

Numbers - Japanese Kanji

Opening Ceremony

Philosophy GoDai Part 1

Philosophy GoDai Part 2

Shinobi Gaeshigata

Sword Care 1

Sword Care 1b

Sword Care 2

Sword Care 3

Togakure Sword Basics

Ashigaru_gusoku

Fukuroyari

Ishizuki

Jumonjiyari

Muromachi

Naginata

Nanbandou_gusoku

Saijou_doumaru

Saijou_haramaki

Takeyari

Yari

Yarinoho

Yumi

 

A thousand good deeds are spoiled by one bad.