boku hen

This is from the Kata Koto Ryu Ninjutsu Koppo Jutsu Hekito no kata

This is from the Ryu Ha Koto Ryu Ninjutsu

When we say we hate we mean we love.