bai setsu 1

This is from the Kata Shinden Fudo Ryu Ninjutsu Jutaijutsu Okuden

This is from the Ryu Ha Shinden Fudo Ryu Ninjutsu

The power of the mind is infinite.