Asayama Ichiden Ryu Ninjutsu Taijutsu

The man who fights then runs away lives